E-learning: Undervisningsmaterialet til Busters workshop om “Motion Comic” udgives her i en interaktiv udgave på Computerklassen.dk. Det digitale UV-materiale skulle gerne gøre det nemmere og mere ligetil at gennemgå det forberedende arbejde samt finde løbende inspiration. Materialet er blevet revideret i forlængelse af Busters indledende workshops i festival-regi og fire forudgående lærerworkshops.

Elevark: Elevarkene er orienteret direkte mod eleverne. Arkene kan printes ud og bruges som fysisk undervisningsmateriale i forberedelsen til workshoppen. Arkene kan også downloades og udfyldes direkte i pdf-filerne, hvorefter elevernes ‘svar’ kan printes ud (bemærk, at nogle computere kan gemme pdf’erne efterfølgende, mens andre skal printes ud med det samme).

Lærerintroduktion: decideret lærervejledning med forslag til oplæg og yderligere fordybelse findes også som pdf (Lærerintroduktion).

 

Forberedelse til workshop (4 lektioner)

For at sikre det bedste forløb til selve workshoppen anbefales det, at hver lærer afsætter 4 timer til forberedelse sammen med eleverne. Eleverne inddeles i grupper af 2.

Læreren kan med fordel booke et computerlokale til øvelserne, så alle elever kan studere og udfylde elevark. Øvelserne kan også løses ved at printe arkene ud (sort/hvid bør være tilstrækkeligt).

Den anbefalede forberedelse fordeler sig således:

1. Karakterudvikling: (0,5 lektion) Ud fra elevarket om karakterudvikling udvikles hver fortællings karakterer (såsom helt, hjælper, skurk og offer).

2. Genreforståelse: (0,5 lektion) Ud fra elevarket om genreforståelse bestemmer hver gruppe sig for, hvilken genre de ønsker at arbejde med i deres ‘motion comic’.

3. Handling: (1,5 lektion) Ud fra elevarket om handling og Busters egen ‘motion comic’ udvikles hver fortællings 11 billeder. Samtidig reflekteres der over elevernes egne produktioner.

4. Storyboard: (1,5 lektion) Med udgangspunkt i de 9 billeder skabes et storyboard med tegninger og noter, der bliver udgangspunktet for arbejdet på workshoppen.

Såfremt den ansvarlige lærer vurderer, at forberedelsesmaterialet er for omfattende, så bør det 3. elevark (med handlingen) prioriteres højest.

(NB. Den samlede figuroversigt kan findes her: http://computerklassen.dk/?p=243.)

 
 
 
 
 
 

Hvad skal I huske til workshoppen?

• storyboard (elevark 4)

•  pc’ere til alle grupper (1 computer per 2 elever)

• en computer til underviserne med udgang til højttalere

• en projektor (så vi kan vise produktionerne til sidst)

• adgang til højttalere (til afvikling af lyd)

• høretelefoner til alle inklusiv splitter-stik (af denne slags: www.superprice.dk/product_info.php?products_id=88) så eleverne kan arbejde med lyden i fællesskab.

• hav kontakt med workshopafholder senest 14 dage inden workshoppen

 

Når workshoppen går i gang er hver gruppe klar over:

1. hvilke karakterer de har med i deres motion comic (Karakterudvikling)

2. hvilken genre de vil arbejde ud fra (Genreforståelse)

3. hvordan deres ‘motion comic’ skal bygges op (Handling)

4. hvilke 9 billeder de skal lave (Storyboard)

Det er en klar fordel for alle, hvis eleverne har arbejdet med undervisningsmaterialets elevark og derigennem har gjort sig konkrete tanker om deres ‘motion comic’.

 

Workshoppens forløb (5 timer*)

På denne side kan du også finde en dybdegående beskrivelse af hvordan selve ‘motion comic’-workshoppen forløber og hvilken software, der vil blive brugt. Det drejer sig om:

Billedkomposition: (0,5 time) Ud fra oplægget om billedkomposition, diskuterer eleverne i plenum hvordan billeder sættes sammen.

Software: Arbejdet med en ‘motion comic’ består på Busters workshops af tre dele, der hver knytter sig til et bestemt stykke software.

1. Comic: (varighed 1,5 time) Ud fra det forberedte storyboard sammensættes de 9 billeder, som hver ‘motion comic’ skal bestå af.

2. Motion: (varighed 1 time) Eleverne skal nu arbejde med form og tid for at skabe bevægelse og fokus i deres ‘motion comic’.

3. Stemning: (varighed 1 time) Nu er elevernes 9 billeder sat sammen som en ‘motion comic’. For at give produktionen det sidste professionelle touch skal eleverne sætte lyd og musik til deres produktion.

4. Præsentation: (varighed 0,5 time) Alle elevernes produktioner samles sammen og det er nu tid til at se de forskellige ‘motion comics’ igennem. Hvis der er tid til evaluering kan klassen diskutere deres ‘motion comics’ i plenum.

*inklusiv frikvarter

 

Arbejdet med en ‘motion comic’ består på Busters workshops af tre dele, der hver knytter sig til bestemte stykker software, der som udgangspunkt er freeware (altså gratis).

Del-element Beskrivelse Hvad laver vi her? Software
1. Comic De 9 billeder Vi skaber billederne som vores ‘motion comic’ består af PowerPoint eller Kingsoft Office.
2. Motion Bevægelse mellem billederne Vi laver overgange mellem vores billeder og skaber en filmisk sekvens = ‘motion comic’. Photo Story 3 eller Bolide Slideshow Creator.
3. Stemning Lyd og musik til produktionen Ud fra lydbiblioteket sætter vi en fed lydflade til vores ‘motion comic’, så den bliver levende. Videopad 2.41.

Minimumskrav til workshoppen: Præsentationsprogram + Photo Story 3

Softwaren bliver i nogle kommuner installeret ‘i skyen’ på fælles servere; ellers kan programmerne hentes manuelt (se nedenfor)

Microsoft Office Powerpoint: Købeprogram – formentlig præinstalleret på skolens computere.

Libre Office: Programmet anbefales ikke længere, da det er behæftet med programmeringsfejl.

Kingsoft Office (link): Et fabelagtigt (gratis) alternativ til Microsoft Office-pakken. Programmet er mere funktionelt, flottere og mindre fejlbehæftet end alternativer såsom LibreOffice og OpenOffice.

Photo Story 3 (link): Gratis slideshow-program til brug på windows-computere (anbefales fra 4.-5. klassetrin).

Bolide Slideshow Creator (link): Et slideshow-program med mere avancerede funktioner end Photo Story. Virker på Windows 8-computere.

Videopad 2.41 (link): Denne version af Videopad kan bruges gratis i 14 dage. Installationsvejledning kan hentes her.

OBS. Lærerne skal på forhånd sikre sig, at programmerne er downloadet og virker korrekt på skolens computere.

NB. Til hver workshop medbringer Busters workshopafholdere det grafiske og auditive materiale på en USB-stik. Materialet er cleared til brug på workshops og må som udgangspunkt ikke benyttes til formål, der ikke er undervisningsrelaterede.

 

(varighed 1,5 time)

Formål: Ud fra det forberedte storyboard opbygges de 9 enkeltstående billeder som hver ‘motion comic’ skal bestå af.

Vejledning: Eleverne laver billederne i deres ‘motion comic’ i præsentationsprogrammerne Microsoft Office PowerPoint eller Kingsoft Office. Præsentationsdokumentet konfigureres til højest mulige billedopløsning.

IT- og grafiske kompetencer i spil:

 • Proportioner: Elevernes sans for proportioner udfordres. Kropsdele, elementer og baggrunde afstemmes så det grafiske produkt hænger sammen.
 • Dimensioner: Computeren regner ikke selv ud hvilke elementer, der skal ligge forrest, og hvilke der skal ligge bagerst. Derfor skal eleverne ofte bruge arranger-funktionerne “placer forrest”, “placer bagerst”, “flyt fremad”, “flyt bagud” for at placere de grafiske elementer korrekt.
 • Rotation: De enkelte grafiske elementer roteres efter behov, for at sikre et komplekst udtryk.

Endemål: Når eleverne har sammensat deres 9 billeder, kan de ligesom med en fysisk tegneserie se billederne igennem og få et endeligt overblik over deres billeder. Efter den afsatte halvanden time eksporterer de deres præsentation som individuelle billedfiler (i formatet png).

powerpoint

 

(varighed 1,5 time)

Formål: Eleverne skal nu arbejde med form og tid for at skabe bevægelse og fokus i deres ‘motion comic’.

Vejledning: Eleverne lukker præsentationsprogrammet ned og åbner:

a) Photo Story eller

b) Bolide Slideshow Creator.

I programmet tilføjes de 9 billeder som eleverne har eksporteret fra præsentationen. Nu er det tid til at give billederne liv. Eleverne kan eksperimentere med billedeffekter, men det primære sigte er, at bruge:

a) zoom-funktionen eller

b) multiple box-funktionen

…til at fokusere på forskellige dele i billederne og give action til de ellers statiske billeder. Bevægelsen sker fra billede til billede.

 

Filmfaglige og dramaturgiske kompetencer i spil:

1. Fokus: skal det enkelte billede starte zoomet ind (nærbillede) og så bevæge sig ud i fuldt fokus (totalbillede) – eller omvendt? Er der flere historier i billedet, og hvilke skal fortælles først?

2. Tempo: Hvor lang tid skal de enkelte bevægelser tage? Typisk vil en ‘motion comic’ vare 1,5 minut, så i gennemsnit er tempoet max 10 sekunder per billede.

3. Overgange:  Der eksperimenteres med overgangene mellem hvert billede. Hvis historien er actionpacked vil dramatiske overgange være brugbare, mens en mere rolig historie måske slet ikke har brug for sprælske transitioner.

Endemål: Når eleverne har leget med formen, tempo, bevægelser og overgange er det tid til at eksportere den ca. 1,5 minut lange ‘motion comic’ til videoformat.

 

(varighed 1 time)

Formål: Nu er elevernes 9 billeder sat sammen til en ‘motion comic’. For at give produktionen det sidste professionelle touch skal eleverne sætte lyd og musik til deres produktion. Det gøres f.eks. i videoredigeringsprogrammet Videopad, der på denne workshop udelukkende benyttes til at sætte lyd og musik til hver gruppes motion comic. I Videopad har eleverne som udgangspunkt to lydspor at gøre godt med – derfor skal de prioritere hvilke lydelementer, de vil bruge på deres film.

OBS: Det er desværre indtrykket, at de fleste skoler per 2013 ikke har mulighed for at installerede programmet Videopad på skolernes computere. Videopad muliggør, at eleverne arbejder med en kompleks lydflade mens de ser samtidig kan forholde sig til deres videoproduktion. Det anbefales, at de deltagende lærere selv presser på for at få installeret programmet i det tidsrum, hvor der afholdes workshops. Alternativt integreres musikken allerede i punkt 2 (under arbejdet med Photo Story/Bolide), men eleverne vil i disse tilfælde ikke have mulighed for at arbejde med lydeffekter.

Vejledning: I Videopad importeres den .wmv-fil som eleverne har eksporteret af deres motion comic. Med inspiration fra lydbiblioteket lytter eleverne på de tilgængelige lydfiler:

1. Atmosfærelyd: F.eks. lyden af en skolegård e.l.

2. Musik: F.eks. spændingsmusik eller romantisk musik.

3. Effektlyde: F.eks. lyden af en bombe eller en bil.

NB. Har en skole tidligere arbejdet med at optage lyde kan der, i samråd med workshopafholderen, aftales indspilning på dagen.

Endemål: Når lydfladen er færdig, eksporteres den samlede produktion igen som .wmv-fil og gemmes i mappen med “Færdige Motion Comic”.

Videopad

 

(varighed 0,5 time)

Formål: Elevernes produktioner eksporteres løbende og uploades til Busters YouTube-kanal “Busters Medieakademi 2013“. Nu er det tid til at se de forskellige ‘motion comics’ igennem.

Evaluering: Hvis der til slut er tid til en længere evaluering, kan klassen diskutere produktionerne i plenum.

 

Efter workshoppen kan det være en god idé at afsætte 2 lektioner til evaluering af processen. Fx kan følgende emner tages op:

 

Analyse af klassens produktioner

Klassen inddeles i de grupper, som de var i til workshoppen. Hver gruppe får én af de andre gruppers ‘motion comics’ og skal nu analysere den nye produktion. Fx

 • Dramaturgi: hvordan følger produktionen berettermodellen? Er nogle billeder meget tydelige – er nogle forvirrende?
 • Teknik: hvordan bruges de filmiske virkemidler (fx overgange)?
 • Billedkomposition: hvordan er de forskellige billeder bygget op (jf. 5. Billedkomposition)
 • etc.

 

Produktion af nye ‘motion comics’

Så længe projekterne er skolerelaterede er elever og lærere velkomne til at bruge det grafiske materiale til efterfølgende projekter (men informér gerne workshopafholderne herom). Fx:

 • Eleverne tager billeder på deres mobiltelefoner fra fx skolen eller byen. Disse billeder bruges som baggrunde i en ny ‘motion comic’ med de samme figurer og redskaber.
 • Eleverne optræder selv på billederne og har tænkt redskaberne ind, så de selv kan fungere som karakterer i deres ‘motion comic’.
 • Eleverne producerer ‘motion comics’ med et bestemt formål for øje – fx, at ‘den levende tegneserie’ skal være en reklame for et specifikt produkt (eller andet jf. trinmålene).
 • Elevernes ‘motion comics’ kredser om et specifikt emne, det kunne fx være ‘MILJØ’.
 • etc.